Περιεχόμενα AUTODOC Club – Όροι χρήσης πλατφόρμας
 • Προοίμιο
 • § 1 Εγγραφή
 • § 2 Παρεχόμενες υπηρεσίες
 • § 3 Διάθεση της πλατφόρμας
 • § 4 Χρήση της πλατφόρμας
 • § 5 Ευθύνη
 • § 6 Υποχρεώσεις του χρήστη και ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο που αυτός ανεβάζει
 • § 7 Καμία ευθύνη για συμβουλές ή συστάσεις
 • § 8 Απαλλαγή από την ευθύνη
 • § 9 Εμπορικά σήματα και δικαιώματα προστασίας της εταιρείας AUTODOC
 • § 10 Διάρκεια και καταγγελία
 • § 11 Αποκλεισμός
 • § 12 Προστασία των δεδομένων
 • § 13 Συμβατικές αλλαγές
 • § 14 Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών: Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. (ΕΕ) 524/2013 περί διαιτησίας για τους καταναλωτές
 • § 15 Διαιτησία για τους καταναλωτές: πληροφορίες σύμφωνα με το § 36 του γερμανικού νόμου περί επίλυσης καταναλωτικών διαφορών VSBG
 • § 16 Τελικές διατάξεις
AUTODOC CLUB – Όροι χρήσης πλατφόρμας
Προοίμιο

Η εταιρεία AUTODOC AG, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Βερολίνο Γερμανία («Autodoc») διαχειρίζεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://club.autodoc.gr/ πλατφόρμα (η «Πλατφόρμα»), η οποία επιτρέπει στους χρήστες της τη διαχείριση και τη λήψη των δεδομένων του οχήματός τους; υπό μορφή «διαδικτυακού ημερολογίου».

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα («χρήστες») μπορούν να πραγματοποιούν έρευνα στην πλατφόρμα σχετικά με τέτοιου είδους υπηρεσίες και να λαμβάνουν συστάσεις και συμβουλές σχετικά με αυτές.

Οι ακόλουθοι όροι χρήσης («Όροι χρήσης») ισχύουν για τη χρήση της εν λόγω πλατφόρμας από τους χρήστες.

§ 1 Εγγραφή
 • 1.1 Για τη δυνατότητα χρήσης του πλήρους εύρους λειτουργίας της εν λόγω πλατφόρμας απαιτείται δωρεάν εγγραφή του χρήστη. Αυτό συνεπάγεται τη συγκατάθεση του χρήστη με τους παρόντες όρους χρήσης.
 • 1.2 Δικαίωμα εγγραφής έχουν μόνο μεμονωμένα ενήλικα και διαθέτοντα πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα φυσικά πρόσωπα (και όχι π.χ. οικογένειες ή ζευγάρια), νομικά πρόσωπα και προσωπικές εταιρείες. Όταν ως χρήστης εγγράφεται εταιρεία, το άτομο που πραγματοποιεί την εγγραφή εγγυάται ότι αποτελεί τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας αυτής.
 • 1.3 Χρήστες που διαθέτουν ήδη λογαριασμό στη διεύθυνση https://www.autodoc.gr/, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσουν χωριστή εγγραφή στην πλατφόρμα https://club.autodoc.gr/. Τα στοιχεία εισόδου (Login) στη διεύθυνση https://autodoc.gr/ μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτομάτως ως στοιχεία εισόδου στην πλατφόρμα https://club.autodoc.gr/ μέσω διαδικασίας ενιαίας πρόσβασης σε υπηρεσίες (Single Sign-on).
§ 2 Παρεχόμενες υπηρεσίες

Η AUTODOC παρέχει, στο πλαίσιο της χρήσης της πλατφόρμας, τη δυνατότητα διαχείρισης και μέριμνας του ιστορικού του οχήματος σε σχέση με τα δεδομένα που έχουν παράσχει οι χρήστες.

Ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί «καταχωρίσεις ημερολογίου» στο πλαίσιο χρήσης της πλατφόρμας. Οι καταχωρίσεις περιλαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη καθώς και τα δεδομένα του οχήματος. Η πλατφόρμα διαθέτει κατάλληλο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης των δεδομένων ενός οχήματος με ειδικές ενότητες, μεταξύ άλλων, για τις επισκευές ενός οχήματος, χρονοδιάγραμμα για την αντικατάσταση εξαρτημάτων του ή για την αλλαγή λαδιών.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διατηρεί στην πλατφόρμα τα έγγραφα του οχήματος υπό μορφή φωτογραφιών και σαρωμένων εικόνων.

Η πλατφόρμα συνιστά ένα προσωπικό «ημερολόγιο αυτοκινήτου», στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση μόνον ο εκάστοτε χρήστης και το οποίο συνεπώς δεν είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό.

Το Autodoc έχει ενσωματώσει στην πλατφόρμα βίντεο που αποθηκεύονται στο YouTube και μπορούν να αναπαραχθούν στην πλατφόρμα.

Για την προβολή των βίντεο στην πλατφόρμα, το Autodoc χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες διεπαφής (API) του YouTube

Με την πρόσβαση και την αναπαραγωγή των βίντεο, ο χρήστης συμφωνεί με τους όρους παροχής υπηρεσιών του YouTube (https://www.youtube.com/t/terms).

§ 3 Διάθεση της πλατφόρμας
 • 3.1 Η εταιρεία AUTODOC επιχειρεί με εύλογο κόστος να θέτει την πλατφόρμα στη διάθεση των χρηστών χωρίς σφάλματα και χωρίς διακοπές και να εγγυάται την ορθή διαβίβαση δηλώσεων ή λοιπών δεδομένων μέσω των χρηστών και προς αυτούς στο πλαίσιο της χρήσης της πλατφόρμας από αυτούς. Η AUTODOC δεν υποχρεούται να εγγυάται συγκεκριμένες λειτουργίες της πλατφόρμας, ιδίως αναφορικά με τη διαθεσιμότητά της.
 • 3.2 Η εταιρεία AUTODOC διαχειρίζεται την πλατφόρμα σε συνδυασμό με τις διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχονται σε αρκετούς χρήστες και τη θέτει στη διάθεση των χρηστών στην εκάστοτε γενικά διαθέσιμη μορφή της. Εάν τυχόν μετατροπή της πλατφόρμας ή λοιπών υπηρεσιών καθιστά αναγκαία τυχόν τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης, εφαρμόζεται η § 13.
 • 3.3 Η εταιρεία AUTODOC έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις θυγατρικές εταιρείες της και κάθε άλλο υπεργολάβο για την παροχή υπηρεσιών που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης ή συνδέονται με αυτούς.
§ 4 Χρήση της πλατφόρμας
 • 4.1 Αντικείμενο της σύμβασης χρήσης είναι η διάθεση της πλατφόρμας από την AUTODOC. Ο χρήστης δημιουργεί έναν προσωπικό λογαριασμό χρήστη, ο οποίος δεν είναι ορατός ούτε από τους άλλους χρήστες ούτε από το ευρύ κοινό.
 • 4.2 Η εταιρεία AUTODOC εξασφαλίζει στον χρήστη, μετά την εγγραφή του, πρόσβαση στην πλατφόρμα μέσω λογαριασμού χρήστη και με χρήση των δεδομένων εισόδου του. Ο χρήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα δεδομένα εισόδου του και ενημερώνει άμεσα την AUTODOC, σε περίπτωση που αντιληφθεί μη εγκεκριμένη απόπειρα πρόσβασης σε αυτά.
 • 4.3 Ο χρήστης αποφεύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να διακυβεύσουν την ασφάλεια της πλατφόρμας της εταιρείας AUTODOC και δεν προβαίνει σε λήψη πληροφοριών ή δεδομένων που παρεμβαίνουν στο λογισμικό της πλατφόρμας ούτε και διαβιβάζει ιούς, trojans ή άλλα κακόβουλα λογισμικά.
§ 5 Ευθύνη
 • 5.1 Αν οι χρήστες είναι καταναλωτές (§13 του γερμανικού αστικού κώδικα / BGB), δεν ισχύει δικαίωμα αποζημίωσης –εκτός από την περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης ή αδυναμίας του διαχειριστή του δικτυακού τόπου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση παράβασης καθήκοντος, λόγω απλής αμέλειας από τον διαχειριστή του δικτυακού τόπου ή από υπαλλήλους ή βοηθητικό προσωπικό αυτού, εκτός εάν η παράβαση αφορά υποχρέωση, η συμμόρφωση με την οποία συμβάλλει σημαντικά στην ορθή εκτέλεση της σύμβασης χρήσης και στην οποία βασίζεται ο χρήστης. Εκτός εάν υπάρχει πρόθεση ή βαριά αμέλεια από την πλευρά του διαχειριστή του δικτυακού τόπο ή των υπαλλήλων ή του βοηθητικού προσωπικού του, το ύψος της ευθύνης του διαχειριστή του δικτυακού τόπου περιορίζεται στις βλάβες που προβλέπονται τυπικά κατά τη σύναψη της σύμβασης.
 • 5.2 Εάν οι χρήστες είναι επιχειρήσεις (§14 BGB), δεν ισχύει δικαίωμα αποζημίωσης –για όποιο λόγο κι αν διεπράχθη η παράβαση. Σε περίπτωση παράβασης καθήκοντος λόγω απλής αμέλειας από τον διαχειριστή του δικτυακού τόπου ή από υπαλλήλους ή βοηθητικό προσωπικό αυτού, εκτός εάν η παράβαση αφορά υποχρέωση, η συμμόρφωση με την οποία συμβάλλει σημαντικά στην ορθή εκτέλεση της σύμβασης χρήσης και στην οποία βασίζεται ο χρήστης. Εκτός εάν υπάρχει πρόθεση ή βαριά αμέλεια από την πλευρά του διαχειριστή του δικτυακού τόπο ή των υπαλλήλων ή του βοηθητικού προσωπικού του, το ύψος της ευθύνης του διαχειριστή του δικτυακού τόπου περιορίζεται στις βλάβες που προβλέπονται τυπικά κατά τη σύναψη της σύμβασης.
 • 5.3 Ο περιορισμός της ευθύνης που προβλέπεται στις παραγράφους 5.1 και 5.2 δεν ισχύει, (i) εάν η ευθύνη δεν μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλεισθεί με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο, ιδίως στο πλαίσιο του νόμου περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων, (ii) σε περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας, (iii) σε περίπτωση που λόγω απλής αμέλειας προκύπτουν κίνδυνοι για τη ζωή ή την υγεία, (iv) σε περίπτωση δόλου, καθώς και (v) σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης με συμφωνηθείσα εγγύηση.
§ 6 Υποχρεώσεις του χρήστη και ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο που αυτός ανεβάζει
 • 6.1 Η εταιρεία AUTODOC σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και καλεί τους χρήστες της να κάνουν το ίδιο.
 • 6.2 Οι χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο που ανεβάζουν δεν θίγει δικαιώματα τρίτων (π.χ. παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας εμπορικού σήματος, προσβολή της προσωπικότητας, στρέβλωση του ανταγωνισμού).
 • 6.3 Με σκοπό την ορθή και νόμιμη χρήση του forum του AUTODOC Club, απαγορεύεται ιδίως η δημοσίευση των ακόλουθων μορφών περιεχομένου (μη εξαντλητικός κατάλογος):
  • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων, όπως π.χ. όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα, αριθμός τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
  • Δημοσίευση ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, επιστολών και λοιπής εμπιστευτικής γραπτής επικοινωνίας στο forum του ΑUTODOC Club.
  • Ρατσιστικό, πορνογραφικό, βλαβερό για τους νέους περιεχόμενο, περιεχόμενο που υποκινεί σε βία και άλλο παράνομο ή αντίθετο προς τα χρηστά ήθη περιεχόμενο ή παράθεση σχετικών συνδέσμων στο διαδίκτυο.
  • Απαγορεύεται η παράβαση της εφαρμοστέας νομοθεσίας ή η παρακίνηση σε παράβαση της νομοθεσίας ή η παράθεση σχετικών συνδέσμων στο διαδίκτυο.
  • Απαγορεύεται η δημοσίευση ψευδών ισχυρισμών, προσβλητικού ή δυσφημιστικού περιεχομένου ή η χρήση εν γένει ακατάλληλων (αισχρών, επιθετικών, προκλητικών) εκφράσεων στο forum του ΑUTODOC Club.
  • Απαγορεύεται η δημοσίευση περιεχομένου που μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι ο συντάκτης του είναι υπάλληλος της εταιρείας AUTODOC AG.
  • Απαγορεύεται η τροποποίηση φωτογραφιών και βίντεο χωρίς την εξασφάλιση της συγκατάθεσης όλων των εικονιζόμενων προσώπων πριν από τη δημοσίευσή τους στο forum του AUTODOC Club.
  • Απαγορεύεται κάθε μορφή εμπορικής εκμετάλλευσης του forum του ΑUTODOC Club, ιδίως μέσω διαφημίσεων ή παράθεσης συνδέσμων για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν αφορούν το δίκτυο AUTODOC.
  • Απαγορεύονται η πραγματοποίηση αναζητήσεων ή η ανάρτηση λοιπού περιεχομένου που συνδέεται άμεσα με εμπορικές συναλλαγές ή με την παροχή υπηρεσιών που δεν αφορούν το δίκτυο AUTODOC.
 • 6.4 Η εταιρεία AUTODOC δικαιούται να διαγράψει ή να απενεργοποιήσει περιεχόμενο που έχει ανεβάσει ο χρήστης, όταν αυτό παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή όταν τρίτοι προβάλλουν αξιώσεις λόγω παραβίασης της νομοθεσίας, των οποίων η βασιμότητα πρέπει να διερευνηθεί.
 • 6.5 Η AUTODOC δεν ευθύνεται για την ορθότητα, την ποιότητα, την πληρότητα, την αξιοπιστία και το είδος του περιεχομένου που ανεβάζουν οι χρήστες. Τέτοιου είδους περιεχόμενο σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τις απόψεις της AUTODOC. Η AUTODOC δηλώνει ρητά ότι δεν οικειοποιείται το περιεχόμενο των χρηστών.
 • 6.6 Εάν η AUTODOC ενημερωθεί σχετικά με δυνητική παραβίαση της νομοθεσίας εξαιτίας περιεχομένου κάποιου χρήστη, ενημερώνει άμεσα τον χρήστη σχετικά με αυτό εγγράφως.
§ 7 Καμία ευθύνη για συμβουλές ή συστάσεις

Εάν στην πλατφόρμα παρέχονται συμβουλές ή συστάσεις, η AUTODOC δεν υπέχει ευθύνη, με την επιφύλαξη της ευθύνης που απορρέει από συμβατική σχέση, ανεπίτρεπτη ενέργεια ή άλλη νομική διάταξη, για αποζημίωση της βλάβης που προέκυψε ως απόρροια των συμβουλών ή των συστάσεων.

§ 8 Απαλλαγή από ευθύνη

Ο χρήστης δηλώνει ότι απαλλάσσει την ΑUTODOC, τις θυγατρικές με αυτήν εταιρείες καθώς και τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες, τους εκπροσώπους, τους μετόχους και το βοηθητικό προσωπικό της ΑUTODOC και/ή των θυγατρικών της εταιρειών από οποιουδήποτε είδους απαιτήσεις ή αξιώσεις. Δεν αξιώνει αποζημίωση για βλάβες που προκλήθηκαν εξαιτίας τρίτων ή σε σχέση με περιεχόμενο που αποθηκεύουν οι χρήστες στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών της AUTODOC ή που κοινοποιούν και/ή διαβιβάζουν ή εξαιτίας της χρήσης των υπηρεσιών ή λόγω παραβίασης των όρων χρήσης ή δικαιωμάτων τρίτων. Εν προκειμένω, περιλαμβάνονται και τα σχετικά νομικά και δικαστικά έξοδα.

§ 9 Εμπορικά σήματα και δικαιώματα προστασίας της εταιρείας AUTODOC

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ΑUTODOC και τo περιεχόμενο και την επωνυμίας της, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή άδειας ή λοιπά δικαιώματα ή παρόμοιες νομικές θέσεις που σχετίζονται με τον χρήστη ανήκουν αποκλειστικά στην ΑUTODOC και δεν δύναται να αφαιρεθούν χωρίς προηγούμενη, ρητή και έγγραφη συγκατάθεση από την ΑUTODOC ή χωρίς οδηγίες σχετικά με την κυριότητα των δικαιωμάτων της ΑUTODOC. Ειδικότερα, ο χρήστης δεν μπορεί να κάνει χρήση του εμπορικού σήματος ΑUTODOC, να προβεί σε αντιγραφή ή καταστροφή λογισμικού, σε επεξεργασία αυτού και δεν επιτρέπεται να επιχειρήσει να εντοπίσει τον κώδικα πηγή, να πουλήσει ή να εκχωρήσει λογισμικό, να αναθέτει υπόάδειες περαιτέρω εκμετάλλευσης αυτού ή να μεταβιβάζει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα σχετικά με το λογισμικό ή να χρησιμοποιεί άλλως οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα. Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν για περιεχόμενο που ανήκει στον χρήστη.

§ 10 Διάρκεια και καταγγελία
 • 10.1 Η σύμβαση καταχώρισης λογαριασμού έχει διάρκεια αορίστου χρόνου.
 • 10.2 Ο χρήστης μπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση καταχώρισης λογαριασμού χωρίς να υποχρεούται σε τήρηση ειδικής προθεσμίας. Η AUTODOC μπορεί να καταγγείλει νομίμως τη σύμβαση καταχώρισης λογαριασμού με προθεσμία δύο εβδομάδων. Δεν θίγεται το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης χωρίς υποχρέωση τήρησης προθεσμίας σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρού λόγου. Η AUTODOC μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση καταχώρισης λογαριασμού χωρίς υποχρέωση τήρησης προθεσμίας ιδίως όταν:
  • ο χρήστης παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες κατά την εγγραφή του,
  • ο χρήστης παραβιάζει επανειλημμένα άλλες συμβατικές υποχρεώσεις και δεν διακόπτει την παράβαση καθήκοντος, ακόμη και κατόπιν απαίτησης της AUTODOC.
 • 10.3 Σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εκ μέρους της AUTODOC, ο χρήστης δεν προβάλλει καμία απαίτηση για δημιουργία νέου λογαριασμού, ακόμη και με διαφορετικό όνομα ή διαφορετικό χαρακτηρισμό.
 • 10.4 Κάθε καταγγελία πρέπει να γίνεται εγγράφως. Καταγγελίες μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρούνται έγγραφες.
§ 11 Αποκλεισμός

Η εταιρεία AUTODOC δικαιούται να αποκλείσει χωρίς προειδοποίηση τη δυνατότητα χρήσης της πλατφόρμας από τον χρήστη εν όλω ή εν μέρει, εάν προκύπτει ότι ο χρήστης παραβίασε τους παρόντες όρους χρήσης ή εάν τέτοιου είδους αποκλεισμός είναι αναγκαίος για νομικούς λόγους ή για τη διερεύνηση εικαζόμενης παραβίασης της νομοθεσίας.

§ 12 Προστασία των δεδομένων

Η χρήση των υπηρεσιών της AUTODOC πραγματοποιείται σε οικειοθελή βάση. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η πλήρης χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας https://club.autodoc.gr/, χωρίς παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή με παροχή ανωνυμοποιημένων δεδομένων.

Η AUTODOC οφείλει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων. Απαγορεύεται η διαβίβαση των δεδομένων σε άλλους χρήστες. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το είδος και τον σκοπό της συλλογής, της επεξεργασίας και της χρήσης των αναγκαίων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ανατρέξτε στη δήλωση της πολιτικής απορρήτου.

§ 13 Συμβατικές αλλαγές

Οι όροι χρήσης, υπό τη μορφή που είχαν κατά την υπογραφή της σύμβασης, αποτελούν μέρος της σύμβασης χρήσης που υπογράφεται μεταξύ του χρήστη και της AUTODOC. Η ισχύουσα κάθε φορά έκδοση των όρων χρήσης είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της AUTODOC στη διεύθυνση https://club.autodoc.gr/services/oroi-synallagis. Η AUTODOC δικαιούται να τροποποιεί και να προσαρμόζει τους όρους χρήσης χωρίς αναδρομικό χαρακτήρα. Οφείλει δε να ενημερώνει τον χρήστη σχετικά τέσσερις εβδομάδες πριν από την προβλεπόμενη έναρξη ισχύος των τροποποιημένων όρων χρήσης εγγράφως. Εάν, κατά τη διάρκεια αυτής της προθεσμίας, δεν διατυπωθεί αντίρρηση ή εάν ο χρήστης συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητά με τις τροποποιήσεις ή το πράξει συνεχίζοντας την ενεργό χρήση, ισχύουν οι όροι χρήσης στην τροποποιημένη έκδοσή τους. Εάν ο χρήστης διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την τροποποίηση εντός της προθεσμίας εγγράφως (αρκεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), η σύμβαση χρήσης συνεχίζει να ισχύει με εφαρμογή των προηγούμενων όρων χρήσης. Τα δικαιώματα καταγγελίας της σύμβασης από τον χρήστη και την AUTODOC δεν θίγονται.

§ 14 Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών: Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. (ΕΕ) 524/2013 περί διαιτησίας για τους καταναλωτές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Η επιχείρησή μας δεν προτίθεται και δεν υποχρεούται να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών μέσω αρχής διαιτησίας για τους καταναλωτές.

§ 15 Διαιτησία για τους καταναλωτές: πληροφορίες σύμφωνα με το § 36 του γερμανικού νόμου περί επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (VSBG)

Δεν συμμετέχουμε σε διαδικασία επίλυσης διαφορών μέσω αρχής διαιτησίας για τους καταναλωτές. Ωστόσο, ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να σας παραπέμψουμε στην αρμόδια για εσάς αρχή διαιτησίας για τους καταναλωτές: Ομοσπονδιακή αρχή διαιτησίας, Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein,Germany, τηλ.: 07851 / 795 79 40, φαξ: 07851 / 795 79 41, email: mail@verbraucher-schlichter.de, ιστότοπος: www.verbraucher-schlichter.de.

§ 16 Τελικές διατάξεις
 • 16.1 Εάν οι χρήστες είναι επιχειρήσεις (§14 BGB), η παρούσα σύμβαση διέπεται από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εξαιρούμενης της εφαρμογής του δικαίου των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις. Για καταναλωτές, αυτό ισχύει μόνον εφόσον δεν προβλέπονται αντίθετες υποχρεωτικές νομικές διατάξεις (περί της προστασίας των καταναλωτών) στο δίκαιο του κράτους στο οποίο ο καταναλωτής διατηρεί τη συνήθη διαμονή του.
 • 16.2 Ο αποκλειστικός τόπος δωσιδικίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σε συνάρτηση με την παρούσα σύμβαση είναι το Βερολίνο, εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη είναι έμποροι ή δεν υφίσταται για τον χρήστη γενική δωσιδικία στη Γερμανία ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή έχει μεταφέρει τη μόνιμη κατοικία του στο εξωτερικό μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων όρων χρήσης ή ο τόπος κατοικίας ή ο συνήθης τόπος διαμονής δεν είναι γνωστός κατά τον χρόνο της έγερσης της αγωγής.
 • 16.3 Σε περίπτωση ακυρότητας ή μη δυνατότητας εφαρμογής μίας ή περισσότερων διατάξεων των όρων χρήσης, δεν θίγονται οι λοιπές διατάξεις των όρων χρήσης. Αντί για τις άκυρες ή μη εφαρμοστέες διατάξεις εφαρμόζονται τυχόν ισχύουσες νομικές διατάξεις.